METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU PREVENTISTŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

Publikace je určena pro lektory připravující odborníky, kteří budou provádět preventivně výchovnou činnost v oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany, pro studium zájemců, členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, o získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti.

Úvodní odborná část je zaměřena na historii, současnost a budoucnost ochrany obyvatelstva.

Jedna z kapitol je věnována místu a úloze základních článků řízení v oblasti ochrany obyvatelstva a jejich výkonných složek. V jejím obsahu jsou stručně uvedeny základní informace z metodických manuálů pro techniky ochrany obyvatelstva a specialisty ochrany obyvatelstva.

Část publikace je věnována problematice řešení ochrany obyvatelstva a sebeochrany při různých druzích mimořádných událostí a při narušení kritické infrastruktury.

Není opomenuta ani problematika požární prevence, které je věnována samostatná subkapitola. Zdůrazněny jsou především povinnosti fyzických osob a obcí.

Nosná kapitola je věnována preventivně výchovné činnosti. Jsou zde objasněny zásady a formy preventivně výchovné činnosti, dále jsou uvedeny projekty preventivně výchovné činnosti v České republice a zvlášť v Moravskoslezském kraji. Součástí této kapitoly je tématika ochrany člověka při mimořádných událostech na základních a středních školách a další formy přípravy obyvatelstva, část kapitoly obsahuje zásady provádění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), využitelné zejména pracovníky podniků.   

V navazující samostatné kapitole jsou uvedeny zásady komunikace s veřejností, organizování a řízení vybraných forem komunikace. Součástí této kapitoly jsou konkrétní příklady forem preventivně výchovné činnosti.

Publikace je využitelná nejen pro členy sborů dobrovolných hasičů obcí, ale i další, kteří se podílejí na zajišťování preventivně výchovné činnosti v rámci Hasičského záchranného sboru a dalších složkách integrovaného záchranného systému, v obcích, jiných správních úřadech, občanských sdruženích (spolcích) a v podnicích.

Požární prevence je komplex organizačních a technických opatření směrovaných k zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku vytvořením podmínek k zamezení vzniku požáru, k ohraničení možností jeho šíření a k vytvoření podmínek pro úspěšný zásah. Nedílnou součástí požární prevence je preventivně výchovná činnost.

Tento kurz poskytuje základní informace z oblasti prevence. Nabízí ucelený základní přehled příslušné legislativy a z ní vyplývajících povinností, které by měl znát každý hasič, zejména pak starosta SDH.

Autorem kurzu je ing. Jan Majer, vedoucí Ústřední odborné rady prevence SH ČMS.

Publikace je určena pro:

  • lektory připravující techniky ochrany obyvatelstva, pro studium zájemců,
  • členy Sdružení hasičů Čech. Moravy a Slezska (zájemci  o získání odbornosti technik ochrany obyvatelstva a
  • pro jednotky požární ochrany (zejména jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí předurčených pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva).  

Publikace je využitelná i pro osoby zajišťující bezpečnost obyvatel v obci a zaměstnanců v podniku.

Jednotky požární ochrany podniků mohou využít v rámci své odborné přípravy, zejména části týkající se varování, objektové evakuace a dalších opatření k ochraně zaměstnanců v případě vzniku mimořádné události.

Publikace je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti ochrany obyvatelstva s cílem zdůraznit roli jednotek požární ochrany při zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva.

 

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a krizové situace. Patří zde např. ochrana před požáry, ochrana před povodněmi, ochrana veřejného pořádku a další. Obec se rovněž podílí na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Pro plnění úkolů v oblasti bezpečnosti může obec, resp. její orgány, zřizovat obecní policii, jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, krizový štáb obce a povodňové orgány obce.

Tento kurz si klade za cíl poskytnout základní informace a znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva.

Autor: Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D., vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva

Publikace přibližuje problematiku zajišťování ochrany obyvatelstva v obci v duchu úkolů, které ji z toho vyplývají jak v rámci zásad civilní ochrany, tak i v souvislostech každodenních opatření k zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku svých obyvatel. 

Obsahově jsou v textu zařazeny informace o fungování obce jako základního článku veřejné správy ve státě a jejich úkolech při zajišťování bezpečnosti fyzických i právnických osob ve svém území. Zvláštní část textu je zaměřena na hodnocení možného výskytu mimořádných událostí v obci, zásadám přípravy na zdolání jejich následků i samotným procesům spojeným s jejich zdoláním.

 

Výkladová část textu je doplněna osvětlujícími příklady. Pro potřebu publikace byla vymodelována fiktivní obec Botice. Její bezpečnostní situace je prezentována v krizové kartě a doplněna mapovým podkladem. Pro praktickou část přípravy je publikace doplněna plánem cvičení na vybrané bezpečnostní epizody ve fiktivní obci.

Publikace má posloužit členům sborů dobrovolných hasičů obcí, ale i dalším, kteří se podílejí na zajišťování bezpečnosti fyzických i právnických osob v obci, jako zdroj základních informací k přípravě na spolupráci s obcí ve věcech zajišťování bezpečnosti obecně a ochrany obyvatelstva speciálně. 

 

V tomto kurzu si ukážeme základní práci s aplikací Microsoft Word, kterou běžný uživatel využije v každodenním životě. Naučíme se upravovat texty, vkládat obrázky nebo tabulky, psát oficiální dopisy nebo pozvánky na veřejné akce. Word je první aplikace ze skupiny Microsoft Office.

Microsoft Excel, nebo ve zkratce MS Excel je program Microsoft Office. Je to program, ve kterém můžeme přehledně pracovat s pomocníky naší každodenní práce jako jsou tabulky, grafy, vzorce či funkce. V tomto kurzu se naučíme s tímto programem pracovat. Dále se předpokládá znalost základních termínů jako jsou tlačítka, rozbalovací seznamy, co je to font, řez písma atd. Pokud  čtenář některým termínům nerozumí , doporučujeme se podívat na náš kurz Word, kde se těmito tématy zabýváme podrobněji. Téma Excel je tak obsáhlé, že zde není prostor věnovat se základním termínům informatiky. 

Prostřednictvím PowerPointu je možné vytvořit graficky a esteticky kvalitní prezentace. Takovými prezentacemi se rozumí například představení firmy, nějakého produktu, služby nebo mohou napomoci při schůzkách a jednáních. PowerPoint je program ze skupiny Microsoft Office. Při studiju tohoto kurzu se dále předpokládá alespoň základní znalost  termínů informatiky jako je například rozevírací seznam, jak se pozná tlačítko, co je to font, řez písma apod. Pokud jsou vám tyto termíny cizí nebo jste v informatice nováčkem, doporučujeme vám si nejprve prostudovat náš kurz Word, kde se těmito tématy zabýváme podrobněji. 

Práce s mládeží patří mezi důležité a nedílné součásti činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Propagační video názorně ukazuje, jak práce s mládeží ve sdružení probíhá.

Přináší základní přehled vědomostní skladby pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů SH ČMS.

Učební texty neobsahují samy o sobě komplexní sbírku dat potřebných pro činnost vedoucího či instruktora. Jsou však zásadním pojítkem mezi jednotnými učebními materiály, které jsou nezbytné ke globální vzdělanosti odpovědného vedoucího a instruktora kolektivů mládeže SH ČMS.