Publikace přibližuje problematiku zajišťování ochrany obyvatelstva v obci v duchu úkolů, které ji z toho vyplývají jak v rámci zásad civilní ochrany, tak i v souvislostech každodenních opatření k zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku svých obyvatel. 

Obsahově jsou v textu zařazeny informace o fungování obce jako základního článku veřejné správy ve státě a jejich úkolech při zajišťování bezpečnosti fyzických i právnických osob ve svém území. Zvláštní část textu je zaměřena na hodnocení možného výskytu mimořádných událostí v obci, zásadám přípravy na zdolání jejich následků i samotným procesům spojeným s jejich zdoláním.

 

Výkladová část textu je doplněna osvětlujícími příklady. Pro potřebu publikace byla vymodelována fiktivní obec Botice. Její bezpečnostní situace je prezentována v krizové kartě a doplněna mapovým podkladem. Pro praktickou část přípravy je publikace doplněna plánem cvičení na vybrané bezpečnostní epizody ve fiktivní obci.

Publikace má posloužit členům sborů dobrovolných hasičů obcí, ale i dalším, kteří se podílejí na zajišťování bezpečnosti fyzických i právnických osob v obci, jako zdroj základních informací k přípravě na spolupráci s obcí ve věcech zajišťování bezpečnosti obecně a ochrany obyvatelstva speciálně. 

 


Následující