METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU PREVENTISTŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

Publikace je určena pro lektory připravující odborníky, kteří budou provádět preventivně výchovnou činnost v oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany, pro studium zájemců, členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, o získání odbornosti instruktor preventivně výchovné činnosti.

Úvodní odborná část je zaměřena na historii, současnost a budoucnost ochrany obyvatelstva.

Jedna z kapitol je věnována místu a úloze základních článků řízení v oblasti ochrany obyvatelstva a jejich výkonných složek. V jejím obsahu jsou stručně uvedeny základní informace z metodických manuálů pro techniky ochrany obyvatelstva a specialisty ochrany obyvatelstva.

Část publikace je věnována problematice řešení ochrany obyvatelstva a sebeochrany při různých druzích mimořádných událostí a při narušení kritické infrastruktury.

Není opomenuta ani problematika požární prevence, které je věnována samostatná subkapitola. Zdůrazněny jsou především povinnosti fyzických osob a obcí.

Nosná kapitola je věnována preventivně výchovné činnosti. Jsou zde objasněny zásady a formy preventivně výchovné činnosti, dále jsou uvedeny projekty preventivně výchovné činnosti v České republice a zvlášť v Moravskoslezském kraji. Součástí této kapitoly je tématika ochrany člověka při mimořádných událostech na základních a středních školách a další formy přípravy obyvatelstva, část kapitoly obsahuje zásady provádění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), využitelné zejména pracovníky podniků.   

V navazující samostatné kapitole jsou uvedeny zásady komunikace s veřejností, organizování a řízení vybraných forem komunikace. Součástí této kapitoly jsou konkrétní příklady forem preventivně výchovné činnosti.

Publikace je využitelná nejen pro členy sborů dobrovolných hasičů obcí, ale i další, kteří se podílejí na zajišťování preventivně výchovné činnosti v rámci Hasičského záchranného sboru a dalších složkách integrovaného záchranného systému, v obcích, jiných správních úřadech, občanských sdruženích (spolcích) a v podnicích.


Následující