[1] Adamec V. a kolektiv: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Ostrava, 2012, 144 stran, ISBN: 978-80-7385-118-7

[2] Adamec, V. Hanuška, Z. Šenovský, M.: Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4.

[3] Adamec, V. Šenovský, M. Právní rámec krizového managementu, Management záchranných prací, SPBI, 2005

[4] Adamec, V.: Ochrana versus odezva. Nepublikovaný text.  Pracovní dokumentace projektu „Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“ Identifikační kód: „VG20102015043“

[5] Adamec, Vilém. Dokumentační činnosti krizového štábu, In Sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2012, Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 5. - 6. září 2012, Editor: Michail Šenovský, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2012, str. 1 – 4, 373 stran, ISBN: 978-80-7385-115-6, ISSN: 1803-1803

[6] Adamec, Vilém. Odborná příprava osob zařazených do krizových štábů. Spektrum, recenzovaný časopis Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a Fakulty bezpečnostního inženýrství, SPBI Ostrava, 2011, str. 59-62, stran 81, ISSN: 1211-6920 (print) 1804-1639 (on-line)

[7] Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu: Řízení zásahu. Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. [on-line]. Dostupné z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/bojrad/ml_r1.pdf

[8] Bojový řád jednotek požární ochrany, HZS ČR, dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/bojovy-rad-r-01-rizeni-zasahu-pdf.aspx

[9] Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Leitfaden für strategische Krisenmanagement-Übungen, Bonn, 2011, 51 stran, dostupné z: http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Leitf_KM_Uebung.pdf?__blob=publicationFile

[10] ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

[11] GEOHAZARDY, katalog geologických rizik. Dostupné z http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/katalog/geohazard-22/

[12] Hanuška, Z.: Organizace jednotek požární ochrany I. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1986,

[13] Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Krizový plán Moravskoslezského kraje. Dostupné z http://kp.hzsmsk.cz pro oprávněné uživatele

[14] Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Havarijní plán Moravskoslezského kraje, Dostupné z http://kp.hzsmsk.cz pro oprávněné uživatele

[15] Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Postupy pro zabezpečení úkolů a činností obcí a právnických subjektů. http://www.hzscr.cz/clanek/postupy-pro-zabezpeceni-ukolu-a-cinnosti-obci-a-pravnickych-subjektu.aspx

[16] Český hydrometeorologický ústav. Stupně povodňové aktivity. Dostupné z: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/verejnost_povodnova_ochrana.html

[17] Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2011, ISBN 80-86634-70-1

[18] KRÖMER A., MUSIAL P., FOLWARCZNY L.: Mapování rizik, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2011, ISBN 978-80-7385-086-9

[19] Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, MV-76085-1/PO-OKR-2011, Praha, 2011, 16 stran, dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/metodika-krizove-plany-final-001-pdf-adobe-reader-verze-el-podpis-0-podepsal-ing-miroslav-stepan-miroslav-stepan-grh-izscr-cz-2011-07-12-15-18-14-z-pdf.aspx

[20] Ministerstvo pro místní rozvoj. Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území. Dostupné z: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Archiv-programu-a-dotaci-regionalni-politiky/Poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-poh/Metodika-k-postupum-podle-zakona-o-statni-pomo-(1)

[21] Ministerstvo vnitra ČR. Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. In Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 9, částka 6, Směrnice Ministerstva vnitra ČR č. 4/2011. ze dne 24. listopadu 2011. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011

[22] Ministerstvo vnitra ČR. Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí. Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č. j.: PO – 1590/IZS – 2003. Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - částka 6, ročník 2003

[23] Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

[24] Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní

[25] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.  240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

[26] Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., mezinárodní záchranné operace, humanitární pomoc, náhrady výdajů na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.

[27] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů

[28] Obec Bolatice. Koncepce bezpečnosti obce Bolatice, Bolatice. 2011. Dostupné z: http://www.bolatice.cz/rozvoj-a-strategie/koncepce-bezpecnosti/

[29] Odvětvová technická norma vodního hospodářství, MŽP, TNV 75 2931 "Povodňové plány", červen 2006

[30] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 3. 2. 2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení, dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/pokyn-7-2009-z-3-2-1-pdf.aspx

[31] Povodí Odry, s. p. Povodňový plán Moravskoslezského kraje. Dostupné z http://www.pod.cz/povodnovy_plan

[32] Pracovní dokumentace projektu „Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“ Identifikační kód: „VG20102015043“

[33] Směrnice Ministerstva vnitra ČR č. 4/2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. In Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 9, částka 6, Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, ze dne 24. listopadu 2011

[34] Stupně povodňové aktivity. Dostupné z http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/verejnost_povodnova_ochrana.html

[35] Šenovský, M. Hanuška, Z. Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2007, Ostrava, 157 stran, 2. vydání, ISBN: 80-86634-55-8

[36] Štáb velitele zásahu, Metodický list číslo 3 Ř. Dostupné na: http://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx

[37] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[38] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[39] Valášek, J. a kol.: Krizové řízení při nevojenských krizových situacích – modul C, Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR, Praha 2008, ISBN: 978-80-86640-93-8

[40] Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění pozdějších předpisů

[41] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

[42] Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

[43] Vyhláška č. 328/20001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

[44] Vyhláška č. 328/20001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

[45] Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

[46] Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

[47] Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů

[48] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[49] Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.    

[50]  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

[51]  Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[52]  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

[53]  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

[54] Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[55] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

[56] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

[57] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

[58] Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

[59] Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

[60] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

[61] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

[62] Zaměstnanec. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnanec

[63] Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánu krizového řízení České republiky, Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 107 ze dne 18. prosince 2005, ve znění usnesení BRS č. 3/2007, Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/file/129_1_1/

[64] Záznamník přijatých a odeslaných zpráv. Dostupné z: http://plzensky.dppcr.cz/web_554464/index.html?zaznamnik_pijatych_a_odeslanyc.htm

[65] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

[66] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Předchozí Následující