AČR   Armáda České republiky
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
 ČOV  Čistírna odpadních vod 
 GPRS  General Packet Radio Services 
 HIZ  Hydrologické informační zprávy
 HPPS  Hlásná a předpovědní povodňová služba
 HRIZ  Hydrologické regionální informační zprávy
 HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky
 IVNJ  Informace o výskytu nebezpečných jevů
 IZ PP  Písemná informační zpráva
 IZS  Integrovaný záchranný systém
 JPO  Jednotky požární ochrany
 JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění
 KHS  Krajská hygienická stanice
 KPV  Koncové prvky varování a vyrozumění
 KŠ  Krizový štáb
 LVS  Lokální výstražné systémy
 MVN  Malá vodní nádrž
 MŽP  Ministerstvo životního prostředí
 OPIS HZS  Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
 ORP  Obec s rozšířenou působností
 PHO  Pásmo hygienické ochrany
 PK  Povodňová komise
 POVIS  Povodňový informační systém
 PVI  Předpovědní výstražné informace
 SIVS  Systém integrované výstražné služby
 SN  Suchá nádrž
 SPA  Stupeň povodňové aktivity
 SSHR  Správa státních hmotných rezerv
 SSRN  Systém selektivního rádiového návěštění
 TBD  Technicko-bezpečnostní dohled
 ÚPK  Ústřední povodňová komise
 VHD  Vodohospodářské dispečinky podniků Povodí

 


Předchozí Následující