Odborná příprava orgánů krizového řízení probíhá zejména formou školení nebo cvičení. Cvičení zpravidla plní jeden nebo více cílů, počínaje zdokonalením připravenosti orgánů krizového řízení pro jejich činnost při řešení krizových situací, přes ověřování reálnosti zpracovaných krizových plánů, až po ověření úrovně připravenosti příslušných orgánů.

V podmínkách ČR z hlediska druhu, formy provedení, resp. rozsahu prováděných cvičení rozlišujeme cvičení vnitrostátní a mezinárodní cvičení; jednostupňová a vícestupňová; taktická a prověřovací; štábní, polní a kombinovaná – viz Obrázek 10.1. [63]

Školení, resp. cvičení krizového štábu obce má nařídit starosta obce v případě, že během uplynulých 12 kalendářních měsíců nebyl krizový štáb obce svolán

  • při cvičení složek integrovaného záchranného systému [52],
  • při cvičení orgánů krizového řízení nebo
  • z důvodu řešení mimořádné události nebo krizové situace.[33]

Pro přípravu cvičení existuje v ČR několik dokumentů.[21, 33, 63] Bohužel, při přípravě cvičení na úrovni orgánů krizového řízení obce nutno tyto dokumenty využít jen přiměřeně místním podmínkám.


Předchozí Následující