Fungování bezpečnostního systému státu, resp. územního bezpečnostního systému, tedy i bezpečnostního systému obce, je možné po zjednodušení znázornit schématem na Obrázku 6.1.

Zajištění územní bezpečnosti sestává z přípravy na vznik mimořádných událostí a likvidace následků mimořádných událostí, které vznikly.

Reakci bezpečnostního systému na vznik mimořádné události označujeme jako odezvu (zásah). Je to organizovaná činnost záchranných týmů, orgánů veřejné správy a dalších institucí, kterou se realizují opatření k

  • záchraně životů a ochraně zdraví osob,
  • lokalizaci rozsahu následků mimořádné události (zabránění šíření následků) a
  • likvidaci následků mimořádné události.

Obecná struktura odezvy na mimořádné události v závislosti na jejich rozsahu je graficky znázorněna na obrázku 6.2.

 

V závislosti na druhu mimořádné události a rozsahu jejich následků se stanoví velikost odezvy záchranného systému - intenzita odezvy záchranného systému. [1] Pro běžnou záchranářskou praxi se intenzita odezvy vyjadřuje stupněm poplachu, [2] pro potřeby krizového řízení vyhlášeným krizovým stavem.

Systém odezvy na mimořádné události v ČR lze popsat následovně:

  • Platí princip sebeochrany a vzájemné pomoci.
  • Pro případy, kdy rozsah postižení přesáhne možnosti postiženého jedince, nastupuje pomoc organizovaná státem.
  • V té nejzákladnější podobě ji známe jako urgentní pomoc jednotlivých základních složek IZS.
  • Pro případy mimořádných událostí velkého rozsahu je zaveden integrovaný záchranný systém.
  • Případy značného rozsahu jsou likvidovány s využitím krizového řízení.

Stejné principy jsou aplikovány na úrovni obce.

[1] Intenzitou odezvy záchranného systému rozumíme množství sil a prostředků potřebných pro likvidaci následků mimořádné události.
[2]§ 19 až § 24 Vyhlášky č. 328/2001 Sb.


Předchozí Následující