Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je to také územní celek, který je vymezen hranicemi obce (katastrální území). Z právního hlediska je obec veřejnoprávní korporací – právnická osoba. Má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese za to odpovědnost.

Správu obce samostatně vykonává zastupitelstvo obce. Je to nejvyšší orgán obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce [1], např. povodňová komise obce.

Obec je rovněž základním článkem veřejné správy [2] ve státě. Své záležitosti spravuje samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Mimo samostatnou působnost plní orgány obce zákonem svěřené úkoly za stát. Tato činnost se označuje jako výkon státní správy v přenesené působnosti. [3]

V praxi rozlišujeme obec základního typu, obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností. V ČR je 6 251 obcí [4], 389 obcí s pověřeným obecním úřadem a 205 obcí s rozšířenou působností. [58]

Působnost obce v oblasti bezpečnosti souvisí s tím, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V těchto souvislostech lze dovodit, že i záležitosti bezpečnosti.[1] Obcím, kterým byl přiznán statut města, nebo městyse, fungují obdobně.
[2] Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu.
[3] § 61 a následující zákona č. 128/2000 Sb.
[4] http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0201.pdf


Předchozí Následující