Ochrana obyvatelstva je součásti základních povinností státu, které jsou vymezeny jako zajištění svrchovanosti a územní celistvosti státu a ochrana jeho demokratických základů, a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. [1]

K ochraně obyvatelstva se využívají opatření civilní ochrany [2], zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku.

V denní praxi je strohost právního vymezení vnímána v širších souvislostech. Jsou to aktivity v oblasti plánování, organizování a realizace opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí, zajištění připravenosti na zdolávání jejich následků a samotného procesu řešení odezvy na mimořádné události a krizové situace.

Naplňování základních povinností státu v oblasti jeho bezpečnosti, tedy i ochranu obyvatelstva, zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Orgánům veřejné správy a právnickým a fyzickým osobám je v této souvislosti uložena povinnost podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky.

Obec, jak známo, je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Prostorově je vymezena katastrálním územím. Z právního hlediska je to veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese za to odpovědnost. Obec pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Obec je základním článkem veřejné správy ve státě. Z bezpečnostního hlediska má obec povinnost pečovat o svůj majetek, ale také o záležitosti bezpečnosti svých obyvatel.

Z posice státu je obec k obyvatelstvu a právnickým osobám na svém území nejblíže. Podíl fyzických osob, obyvatel obce, na zajišťování bezpečnosti obce se může odvíjet v různých oblastech lidské činnosti. Jednou z nich je spolupráce občanských sdružení s obcí.

Na zajišťování bezpečnosti obce se podílí rovněž členové sboru dobrovolných hasičů obce. Odborně a zdravotně způsobilá část členské základny bývá zapojena do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Další členové mohou personálně posílit zařízení civilní ochrany, které obec zřídí.

Speciálně připraveni členové sboru se mohou spolupodílet na zajišťování komplexní bezpečnosti fyzických i právnických osob v obci. Mohou se spolupůsobit při přípravě a realizaci protipovodňových opatření, zpracovávání bezpečnostní dokumentace, činnosti v krizovém štábu obce, propagačně výchovné činnosti k ochraně obyvatelstva obce.

Speciální příprava vyžaduje nabytí znalostí z organizace a řízení veřejné správy obecně, zásad bezpečnostní politiky, prosazované na nejnižších úrovních veřejné správy. Neméně významná je znalost opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí, zdolávání jejich následků a s tím spojenou ochranu obyvatelstva. 

V nezbytně nutném rozsahu lze nalézt potřebné informace v následujícím textu.  Výkladová část textu je doplněna osvětlujícími příklady. Pro potřebu této publikace byla zvolena fiktivní obce Botice. Její bezpečnostní situace je zaznamenána v krizové kartě a doplněna mapovým podkladem. Pro praktickou část speciální odborné přípravy je publikace doplněna plánem cvičení na vybrané bezpečnostní epizody ve fiktivní obci.[1] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.
[2] Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb.


Předchozí Následující