Intoxikace se vyskytují poměrně často a z větší části u dětí a mladých lidí. Mohou být způsobeny požitím nebo vdechnutím nejrůznějších látek. V poslední době to jsou kombinace různých léčiv s požitím alkoholu, otravy kysličníkem uhelnatým, houbami, předávkováním drogami a látkami používanými v průmyslu a zemědělství.

     Pro první pomoc je podstatné zjištění příčiny otravy. Nikdy nelze s určitostí předvídat, jak bude postižený reagovat i na zdánlivě malou dávku otravné látky. Nelze se také spoléhat na přesnost údajů postiženého.

 

U postiženého při vědomí, který požil otravnou látku, postupujeme takto:

 • uklidníme postiženého i okolí
 • zjistíme, jakou látku požil a její přibližné množství, zajistíme zbytky požitých léků a jejich obalů, event. části zvratků
 • zapamatujeme si přibližnou dobu požití látky
 • zjistíme subjektivní potíže postiženého: zeptáme se ho, zda dobře vidí, slyší, cítí-li  se ospalý, zda má zažívací potíže a bolesti, posoudíme objektivní stav postiženého, jak se chová, reaguje na podněty, odpovídá na otázky a plní jednoduché příkazy
 • posoudíme, jak dýchá a zjistíme tep
 • nezvrací-li postižený, pokusíme se zvracení vyvolat podáním přesolené teplé vody, event. mechanicky (podrážděním kořene jazyka)
 • po zvracení, je-li pacient nadále při vědomí a spolupracuje, podat několik tablet živočišného uhlí ve vodě
 • dbáme, aby postižený neprochladl
 • co nejrychleji zajistíme odbornou zdravotnickou pomoc
 • všechny léčebné zákroky postiženému zdůvodníme a trváme na jejich provedení
 • pečlivě kontrolujeme stav vědomí, dýchání a tep

 

Nikdy nepodáváme černou kávu, mléko nebo alkohol!!!


Předchozí Následující