[1] Zákon č. 82/1935 Sb., o ochraně a obraně proti leteckým útokům

[2] Ženevská úmluvu o ochraně civilních osob za války z 12.srpna 1949

[3] Dodatkový protokol  k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), ( publikovaný sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí pod. č. 168/1991 Sb.)

[4] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

[5] Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

[6] Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

[7] Vyhláška   č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

[8] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení)

[9] Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

[10] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

[11] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 1. Činnost jednotek při povodních, Praha: 2011.

[12] HRUBÁ, A., HRUBÝ,V.,MARTÍNEK,B.,RICHTER,R.,VALÁŠEK,J. Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva. Lázně Bohdaneč: MV-GŘ HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva, 2012, ISBN: 978-80-87544-13-6

[13] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 2. Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby, Praha: 2011.

[14] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 4. Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem, Praha: 2011.

[15] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 3. Varování obyvatelstva, Praha: 2011.

[16] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 6. Plošná evakuace, Praha: 2011.

[17] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany,Metodický list Ob 5. Objektová evakuace, Praha: 2011.

[18] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 7. Evakuační středisko, Praha: 2011.

[19] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 8. Ubytování evakuovaných osob.Nouzové ubytování, Praha: 2011.

[20] Zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

[21] Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Úřední věstník L, 353/2008.

[22] Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Sbírka zákonů ČR, částka 140/2011.

[23] HEGAR,J.,KOVAŘÍK J. Výstavba mobilních protipovodňových ochranných hrází z vaků Rubena a pytlů s pískem. Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI „Ochrana obyvatelstva 2008“, Ostrava:2008.

[24] MV- GŘ HZS ČR, Bojový řád jednotek požární ochrany, Metodický list Ob 9. Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí, Praha: 2011.

[25] KOTINSKÝ,P., HEJDOVÁ,J.  Dekontaminace v požární  ochraně. Ostrava:SPBI,2003,
ISBN: 80-86634-31-0


Předchozí Následující