Práce s dětským kolektivem je specifická činnost s velkou dávkou zodpovědnosti.

     Pracujeme s lidmi, kteří pro svůj nízký věk nemohou do jisté sami činit pravomocná rozhodnutí a kterým připravujeme program a pověřujeme je vykonáváním úkolů a práce. Proto naši činnost upravuje nebo přímo či nepřímo se jí dotýká celá řada právních norem.

Je na každém, aby si zákonné normy prostudoval, protože neznalost zákona neomlouvá.

      Právem rozumíme určitý soubor obecně závazných pravidel chování (právních norem) státem stanovených a sankcionovaných. Způsobů členění právních norem je celá řada.

Pro nás bude mít význam členění podle právní síly:

  • normy o nejvyšší právní síle: ústava a ústavní zákony
  • běžné zákony, vydávané parlamentem
  • nařízení vlády a vyhlášky ministerstev
  • vyhlášky obcí a krajů

Právní normy nižší síly musí být v souladu s normami vyšší právní síly a v případě rozporu platí předpis vyšší právní síly.

     Zákony, vládní nařízení a vyhlášky ministerstev vycházejí vždy ve Sbírce zákonů a mají obvykle celostátní platnost. Vyhlášky obcí a krajů mají pouze místní platnost. Obecně platné právní normy najdeme především ve Sbírkách zákonů, které lze zakoupit ve specializovaných prodejnách. Pouze ve Sbírce zákonů je autentický text právního předpisu. Lze koupit i různé komentované zákony či zákoníky. Ty mají tu výhodu, že kromě holého textu zákona máme i odborný výklad zákonného ustanovení.

     V dalším textu se můžeme seznámit s nepatrnou, ale velice důležitou částí ze souboru právních předpisů, které se vztahují k práci s dětmi. (Jde vždy o neúplnou citaci příslušné právní normy).

 


Předchozí Následující