ČČK Český Červený kříž
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ES Evropská směrnice
FMZV Federální ministerstvo zahraničních věcí 
GŘ HZS 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

HZS Hasičský záchranný sbor
 IZS   Integrovaný záchranný systém
 JPO Jednotka požární ochrany
 JSDHO    Jednotka SDH obce, Jednotka (jednotky) sboru dobrovolných hasičů obce 
 Msk    Moravskoslezský kraj
 MV    Ministerstvo vnitra
 NNO   Nevládní neziskové organizace
 OPIS  Operační a informační středisko IZS
 ORP    obec s rozšířenou působností
 PO    požární ochrana
 RDST   radiostanice  
 SDH   Sbor dobrovolných hasičů
 SH ČMS    Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 SPA    Stupeň povodňové aktivity
 SSHR  Správa státních hmotných rezerv
 SŠ    Střední školy
 ZŠ   Základní školy

 


Předchozí Následující