[1] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. Usnesení vlády   ČR  č. 417 ze dne 22. dubna 2002.

[2] Zákon č. 82/1935 Sb., o ochraně a obraně proti leteckým útokům

[3] Ženevská úmluvu o ochraně civilních osob za války z 12.srpna 1949

[4] Dodatkový protokol  k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), ( publikovaný sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí pod. č. 168/1991 Sb.)

[5] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

[6] Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

[7] Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

[8] Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

[9] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (Usnesení vlády č.805 ze dne 23. října 2013)

[10] ADAMEC V., Metodický manuál pro přípravu specialistů ochrany obyvatelstva, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele. Ostrava 201. ISBN 978-80-7385-139-2

[11] Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

[12] FOLWARCZNY L.,POKORNY J., Evakuace osob, Edice SPBI Spektrum. Ostrava 2006.ISBN 80-86634-92-2

[13] Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

[14] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

[15] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

[16] MARTÍNEK B., Metodický manuál pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele. Ostrava 2013. ISBN 978-80-7385-131-6

[17] MARTÍNEK,B.,LINHART,P. A KOLEKTIV: Ochrana člověka za mimořádných událostí (Příručka pro učitele základních a středních škol).MV-GŘ HZS ČR. Praha 2003.ISBN 80-86640-08-6

[18] MARTÍNEK,B.,TVRDEK,J.: Ochrana obyvatelstva II. Policejní akademie ČR v Praze / Fakulta bezpečnostního managementu/Katedra krizového řízení. Praha 2010. ISBN 978-80-7251-323-9

[19] KUKAL,Z.,: Přírodní katastrofy. Horizont.Praha 1982. ISBN 40-008-82

[20] TŮMA,J.: Katastrofy děsící svět.Technický týdeník,a.s.Praha 1994.ISBN 80901523-0-9

[21] www.treking.cz

[22] www.cs.wikipedia.org

[23] www.litovel.eu

[24] Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií)

[25] http://cs.wikipedia.org/

[26] www.radyvnouzi.cz

[27] http://cs.wikipedia.org/

[28] www.zemniplyn.cz

[29] www.hzscr.cz/Kampaň varující před rizikem plynu v domácnostech

[30] www.katastrofy.meteopress.cz

[31] Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

[32] www.search.seznam.cz

[33] http://auto.idnes.cz/

[34] http://auto.impuls.cz/

[35] www.tunely.cz

[36] www.mosty.cz

[37] www.search.seznam.cz

[38] ČSN 736058

[39] http://cs.wikipedia.org/

[40] http://martincisar.blog.idnes.cz/c/191661/Uslapan-v-davu.html

[41] Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

[42] Zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[43] STČ-11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Realizace mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků“

[44] Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2010 o kritériích pro určení prvku kritické nfrastruktury

[45] Institut strategické podpory, a.s. Hrozby ohrožující kritickou infrastrukturu. I. část Oblasti KI, charakteristika aktuálního stavu a možných směrů jejich ohrožení. Brno 2008.

[46] Institut strategické podpory, a.s. Hrozby ohrožující kritickou infrastrukturu. II. část. Stanovení hlavních prioritních oblastí a hrozeb. Brno 2008

[47] ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., ŠENOVSKÝ P.: Ochrana kritické nfrastruktury.Edice SPBI Spektrum. Ostrava 2006.ISBN 975-80-7385-025-8

[48] BENEŠ I., PÍCHAL M., KARTÁK J., KANTOR T., HORÁK J., Studie strategické bezpečnosti energetických zásobovacích systémů v České republice,  CITYPLAN spol.s r.o., Praha, 2002

[49] Rozhovor “Co bude až Praha zhasne? Andor Šándor to ví”, Deník Právo, 22.2.2014

[50] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního    požárního dozoru.

[51] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

[52] ČSN 44 1315 Tuhá paliva – Skladování

[53] ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

[54] Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

[55] ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

[56] ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva, ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva, ČSN EN 203-1 Spotřebiče na plynná paliva

[57] www.hzcr.cz

[58] www.hasik.cz/citadela/

[59] www.zachranny-kruh.cz

[60] www.firebrno.cz /vase-cesty-k-bezpeci/

[61] Janošec J.,Paulus F.,Populace aktivního věku a vzdělávání k ochraně obyvatelstva“, vědecký úkol IOO/2012 „Bezpečnost občanů – krizové řízení“, Lázně Bohdaneč,2012    

[62] www.hzspak.cz

[63] www.hzsmsk.cz/Služby pro veřejnost/Informační letáky/

[64] www.mvcr.cz/hasiči/Služby pro veřejnost/Rady obyvatelstvu/

[65] www.mvcr.cz/hasiči/ochrana obyvatelstva/příručky/

[66] www.dh.cz /Ochrana obyvatelstva/

[67] www.mvcr.cz/hasiči/Služby pro veřejnost/Kampaň bezpečné cestování/


Předchozí Následující