Východiska pro zapojení členů sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva

 

Jako výkonné prvky pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva působí především základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému, včetně jednotek požární ochrany.

V rámci jednotek požární ochrany je zřizována funkce technik ochrany obyvatelstva. Na činnost v této oblasti může být připravován některý z členů jednotky.

Dalším prvkem, který je možné vytvářet, jsou družstva ochrany obyvatelstva. Mohou být součástí jednotky SDH obce nebo, pokud jsou zřízeny jen v rámci SDH, jako organizační součást SDH, které působí samostatně jako ostatní složka IZS.

Pro účely operačního řízení jednotek při poskytování pomoci v krajích nebo při mezinárodní pomoci jednotkami sestavuje hasičský záchranný sbor kraje nebo generální ředitelství odřad, který může plnit úkoly ochrany obyvatelstva a může být složen z jednotek požární ochrany, družstev ochrany obyvatelstva a osob poskytujících osobní, popř. věcnou pomoc.

Osoby poskytující osobní (věcnou) pomoc na výzvu starosty obce mohou působit na základě smlouvy uzavřené s obcí.

 

Posuzování potřebnosti zřizování funkčních struktur pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

      

Při posuzování potřebnosti zřídit v jednotce funkci technik ochrany obyvatelstva a zejména vytvoření družstva ochrany obyvatelstva či provedení výběru osob poskytujících osobní (věcnou) pomoc je nutno vzít v úvahu, že tyto síly budou doplňovat a podporovat činnost jednotky SDH obce nebo v případě družstva přímo plnit některé úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci.

HZS kraje ve spolupráci s obcemi při provádění analýzy potřeb zajištění plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami na základě havarijních plánů a předpokladu vzniku mimořádných událostí doporučí realizovat některá potřebná z těchto opatření:

  • žádná, úkoly zvládne místní JSDHO
  • úkoly zvládne místní jednotka, ale bude zřízena funkce technik ochrany obyvatelstva
  • úkoly zvládne místní jednotka, která bude doplněna o družstvo ochrany obyvatelstva
  • bude vytvořeno družstvo ochrany obyvatelstva jako součást SDH, které bude působit jako ostatní složka IZS
  • budou vytipovány osoby k poskytnutí osobní (věcné) pomoci

Poznámka: při posuzování stavu je vždy nutno vzít v úvahu  pomoc obci  zvenčí

 

Postup starosty SDH

 

  1. Bude přítomen jednání velitele jednotky SDH obce se starostou obce o potřebnosti zřizování funkce technik ochrany obyvatelstva, družstva ochrany obyvatelstva nebo předem plánované osobní (věcné) pomoci při mimořádné události v obci
  2. V případě potřebnosti zřízení uvedené funkce, družstva nebo určení osob k poskytnutí pomoci pomáhá vyhledat vhodné osoby z řad členů SDH
  3. Po zřízení funkce technika ochrany obyvatelstva, družstva ochrany obyvatelstva či výběru osob k poskytnutí pomoci se podílí na zabezpečování jejich odborné přípravy; přitom využívá členy SDH, kteří absolvovali specializační kursy „technik ochrany obyvatelstva“ organizovaný hasičskými záchrannými sbory krajů a Ústředními hasičskými školami
  4. Po dohodě se starostou obce uzavře smlouvu o osobní (věcné) pomoci poskytované členy SDH nezařazenými v jednotce

Předchozí Následující