Za účelem naplnění poslání SDH, které je, jak výše uvedeno, zakotveno jak v základním právním předpisu (zákon o PO) tak i v interních předpisech SH ČMS (Stanovy Sdružení), mají SDH působit na obyvatelstvo, k tomu ve spolupráci s obcí vybírat oblasti a témata s cílem přiblížit mu problematiku hlavních zásad požární bezpečnosti, jejich zakotvení v právních předpisech a přinést poznatky z praktického života (kladné i záporné), tj. provádět preventivně výchovnou činnost. K tomu je účelné využívat ty členy SDH (ale i JSDHO), kteří mají k provádění PVČ osobnostní předpoklady a znalosti z oblasti problematiky požární ochrany, zejména požární prevence.  Proto je ve Sdružení vytvořen systém odstupňovaného vzdělávání vybraných členů - referentů prevence = preventistů.


Předchozí Následující