Požární prevence je komplex organizačních a technických opatření směrovaných k zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku vytvořením podmínek k zamezení vzniku požáru, k ohraničení možností jeho šíření a k vytvoření podmínek pro úspěšný zásah. Nedílnou součástí požární prevence je preventivně výchovná činnost.

Fungováním principů požární prevence lze s minimálními náklady dosáhnout maximálních výsledků v oblasti ochrany zdraví, života, majetku a životního prostředí před nepříznivými vlivy požáru.

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby nebo zvířata nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy [§ 1 písm. m) vyhl. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhlášky o požární prevenci“)].

Principy, kterými se požární prevence řídí, jsou dány řadou platných právních a technických předpisů České republiky, Evropské unie nebo předpisy platné celosvětově a přejaté do soustavy evropských potažmo českých technických norem.


Předchozí Následující