Místo a úloha základních článků řízení v oblasti ochrany obyvatelstva a jejich výkonných složek

Obsahem subkapitoly 2. 1. a 2. 2. jsou základní údaje z publikace „Metodický manuál pro přípravu specialistů ochrany obyvatelstva“ [10]. Tato publikace přibližuje problematiku zajišťování ochrany obyvatelstva v obci v duchu úkolů, které ji z toho vyplývají jak v rámci zásad ochrany obyvatelstva, tak i v souvislostech každodenních opatření k zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku svých obyvatel. 

Obsahově jsou v textu zařazeny informace o fungování obce jako základního článku veřejné správy ve státě a jejich úkolech při zajišťování bezpečnosti fyzických i právnických osob ve svém území. Zvláštní část textu je zaměřena na hodnocení možného výskytu mimořádných událostí v obci, zásadám přípravy na zdolání jejich následků i samotným procesům spojeným s jejich zdoláním.

Samostatná část je věnována problematice ochrany zaměstnanců v podnicích (subkapitola 2.2.)


Předchozí Následující