Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je to také územní celek, který je vymezen hranicemi obce (katastrální území obce). Z právního hlediska je obec veřejnoprávní korporací – právnická osoba. Má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese za to odpovědnost.

Správu obce samostatně vykonává zastupitelstvo obce. Je to nejvyšší orgán obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce např. povodňová komise obce.

Obec je rovněž základním článkem veřejné správy ve státě. Své záležitosti spravuje samostatně (samostatná působnost). Mimo samostatnou působnost plní orgány obce úkoly za stát, které jsou jí svěřené zákonem. Tato činnost se označuje jako výkon státní správy v přenesené působnosti (stát přenáší některé úkoly na obec).


Předchozí Následující