Za ochranu zaměstnanců v podniku při mimořádných situacích odpovídá zaměstnavatel. Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu (zaměstnanec). Zaměstnavatel může zaměstnance zaměstnávat také v jiném vztahu než pracovněprávním, např. se jedná o vztah mezi družstvem a jeho členy [62].

Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat. Vykonávání činnosti má být prováděno tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zaměstnanec je proto prokazatelně seznamován např. s pravidly, směrnicemi, pokyny, opatřeními apod., které musí respektovat, a kterými se musí řídit a v souladu s nimi postupovat, a to jak při předcházení mimořádným situacím, tak během nich.

 


Předchozí Následující